Regulamin serwisu internetowego Mieszkania Warszawa

 

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego Mieszkania Warszawa przez Użytkowników, na którym zamieszczane są informacje z zakresu pierwotnego  rynku nieruchomości. W czasie rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin.

1. Postanowienia ogólne

 • Serwis internetowy działający pod adresem http://www.mieszkania-warszawa.eu prowadzi spółka CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278946, NIP: 7010055006, REGON: 140857657, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł – wpłaconym w całości.
 • Regulamin definiuje zakres i rodzaj Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu oraz zasady świadczenia Usług.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 • Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego wszystkich postanowień.
 • 2. Definicje

 • Formularz kontaktowy – formularz służący do zgłoszenia zainteresowania Usługami wiążący się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Operatora wskazanych w formularzu, tj. imienia oraz adresu e-mail Użytkownika.
 • Operator – spółka CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278946, NIP: 7010055006, REGON: 140857657, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł – wpłaconym w całości.
 • Regulamin – niniejszy dokument obowiązujący Użytkowników, który  jest regulaminem o którym mowa w  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest nieodpłatnie udostępniany za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności polegająca na prezentowaniu artykułów specjalistycznych z zakresu obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym.
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i akceptująca Regulamin.
 • 3. Korzystanie z Usług przez Użytkownika

 • Serwis umożliwia Użytkownikom podejmowanie działań związanych z zakupem Nieruchomości z rynku pierwotnego, w szczególności:
 • zapoznawanie się z treścią artykułami specjalistycznymi z zakresu obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym zamieszczonych w Serwisie,
 • zapoznawanie się z informacjami z rynku nieruchomości,
 • zgłoszenia Operatorowi zainteresowania obyciem szkoleń oraz udziałem w seminariach z zakresu rynku nieruchomości,
 • zgłoszenia Operatorowi zainteresowania udziałem w konkursach organizowanych przez Operatora,
 • zgłoszenie Operatorowi zainteresowania zakupem Nieruchomości,
 • otrzymywaniem newslettera.
 • Użytkownik może bezpłatnie zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi w Serwisie, a po wypełnieniu Formularza kontaktowego może również zgłosić Operatorowi zainteresowania zakupem nieruchomości lub skorzystania z innych Usług.
 • Celem skorzystania z Usługi, o której mowa w pkt 3.1. Użytkownik  zobowiązany jest uzupełnić dane wskazane w Formularzu kontaktowym.
 • Po otrzymaniu przez Operatora jednego ze zgłoszeń, o których  mówi pkt 3.1. przedstawiciel Operatora skontaktuje się z Użytkownikiem na wskazany przez niego adres e-mail w celu ustalenia zakresu dalszych działań związanych ze świadczeniem Usług.
 • 4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane, w tym udostępniane, wyłącznie dla celów realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie, celów statystycznych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Niedopuszczalne jest podawanie danych osobowych, w tym adresu e-mail,  osób innych niż osoba/podmiot dokonująca/y rejestracji.
 • W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Formularzu kontaktowym, wyraża  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Kwestie ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników uregulowane zostały w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 5. Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być składane przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z Serwisu w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 • Dokonując reklamacji Użytkownik powinien podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności datę i rodzaj powstania nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich zgłoszenia.
 • Odpowiedź Operatora dotycząca zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji przesyłana będzie na adres e-mail Użytkownika wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
 • Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika oraz inną osobę korzystającą z Serwisu swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 6. Zasady Odpowiedzialności

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, a także inne łącza międzyoperatorskie.
 • Operator zobowiązuje się dbać o należyte funkcjonowanie Serwisu.
 • Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i będzie niezwłocznie usuwał wszelkie awarie, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 • W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Serwisie, czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Operator zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 • Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do normlanych następstw, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych przez niego korzyści.
 • 7. Dodatkowe zasady korzystania z Serwisu

 • Bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie, Serwis umożliwia zapoznawanie się z zamieszczonymi w nim artykułami oraz poradami dotyczącymi wyboru nieruchomości, jak również aktualizowanymi informacjami o rynku nieruchomości.
 • Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z Serwis jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym korzystaniem z usług Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.
 • 8.  Postanowienia końcowe

 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania i udostępnienia ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, warunkiem dalszego korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika, bądź inną osobę korzystającą z Serwisu nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i udostępnienia na stronie Serwisu.
 • Korespondencję kierowaną do Operatora należy wysyłać na adres: CentralSpace S.A. ul. Banderii 4 lok 223, 01-164 Warszawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest spółka CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278946, NIP: 7010055006, REGON: 140857657, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł – wpłaconym w całości zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Operatorem.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 1182) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Użytkowników w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.mieszkania-warszawa.eu.
 • CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (np. korzystanie z newslettera), kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
 • Imię,
 • Adres e-mail.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 • PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z Regulaminem.
 • Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 3.2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
 • Każdemu z Deweloperów, w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawieranych przez Użytkowników z Deweloperami, Administrator powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2. można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 • PLIKI “COOKIES”

 • Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies” („sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”):
 • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu),
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Informacje te, nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Operator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.