Regulamin serwisu internetowego Grupa Zakupowa Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego Grupa Zakupowa przez Użytkowników, Notariuszy i Deweloperów (zwanego dalej „Serwisem”), na którym zamieszczane są informacje z zakresu pierwotnego rynku nieruchomości oraz wybranych usług związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 Regulaminu. W czasie rejestracji w Serwisie Klient akceptuje Regulamin. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Serwis prowadzi CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278946, NIP: 7010055006, REGON: 140857657, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł – wpłaconym w całości (dalej jako Operator). 1.2. Serwis został utworzony w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków z budżetu państwa. 1.3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator. 2. Definicje. 2.1. Regulamin – niniejszy dokument obowiązujący Klientów, który jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu. 2.2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji Użytkownika w Serwisie i zaakceptowała Regulamin, w wyniku czego zostało dla niej utworzone indywidualne Konto. 2.3. Notariusz – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych, który dokonał Rejestracji Notariusza w Serwisie i zaakceptowała Regulamin, w wyniku czego zostało dla niego utworzone indywidualne Konto. 2.4. Deweloper – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (lokali mieszkalnych i użytkowych) z przeznaczeniem na sprzedaż, która dokonała Rejestracji w Serwisie jako Deweloper, zaakceptowała Regulamin, w wyniku czego zostało dla niej utworzone indywidualne Konto oraz zawarła z Operatorem Umowę Prowizyjną. 2.5. Klient – wykorzystywane w niniejszym Regulaminie określenie obejmujące zarówno Użytkowników, Notariuszy oraz Deweloperów. 2.6.Rejestracja Użytkownika – procedura zakładania Konta, podczas której Użytkownik podaje swój adres e-mail, wymyślony przez siebie login i unikalne hasło oraz akceptuje Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i jest informowany, że administratorem danych osobowych jest CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach polegających na świadczeniu usług za pośrednictwem platformy internetowej Grupa Zakupowa w szczególności na oferowaniu nieruchomości według preferencji określonych przez Użytkownika, a także w calach archiwalnych i statystycznych, ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne dla skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem platformy Grupowe Zakupy. Po ukończonym procesie Rejestracji Użytkownika, może on korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako Użytkownik. 2.7. Rejestracja Notariusza – procedura zakładania Konta, podczas której Notariusz podaje pełną nazwę prowadzonej kancelarii notarialnej, swoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego, adres e-mail oraz akceptuje Regulamin. Po przejściu procedury, o której mowa powyżej, na podany adres e-mail Notariusz otrzyma informację o loginie oraz haśle umożliwiających mu logowanie się do Konta w Serwisie. Po ukończonym procesie Rejestracji Notariusza, może on korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako Notariusz. 2.8. Rejestracja Dewelopera – procedura zakładania Konta, podczas której Deweloper podaje firmę pod jaką działa oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, telefon stacjonarny i komórkowy, adres e-mail oraz akceptuje Regulamin. Po przejściu procedury, o której mowa powyżej, na podany adres e-mail Deweloper otrzyma informację o loginie oraz haśle umożliwiających mu logowanie się do Konta w Serwisie. Po ukończonym procesie Rejestracji Dewelopera oraz zawarciu Umowy Prowizyjnej, może on korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako Deweloper. 2.9. Konto – przydzielona przez Operatora Klientowi część serwisu, któremu przypisana jest unikalna nazwa (login) oraz hasło, umożliwiające logowanie się i korzystanie z Serwisu jako Użytkownik, Notariusz lub Deweloper. 2.10. Ogłoszenie – zamieszczona w Serwisie wiadomość dotycząca sprzedaży nieruchomości oraz ich prezentacja przez określony dla każdego typu ogłoszenia czas, zawierające m.in. opis inwestycji, jej lokalizację, Cenę, rozkład lokali oraz inne dokumenty. Wszystkie Ogłoszenia dotyczą inwestycji znajdujących się na rynku pierwotnym w tzw. stanie deweloperskim. 2.11. Inwestycja – realizowane przez Dewelopera przedsięwzięcie budowlane. 2.12. Usługi – wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem serwisu, w szczególności o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 Regulaminu. 2.13. Cena – wskazywane przez Dewelopera ceny za sprzedaż nieruchomości dostępne na stronie Serwisu, wyrażone w złotych polskich (zł) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – cena brutto. 2.14. Rabat Cenowy – wynegocjowana przez Operatora z Deweloperem różnica (określona procentowo) pomiędzy Ceną katalogową za jaką Deweloper oferuje swoje nieruchomości do sprzedaży na rynku nieruchomości, poza Serwisem a ceną wskazaną w Ogłoszeniach. 2.15. Umowa Prowizyjna – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Operatorem a Deweloperem, regulująca zasady przyznawania Rabatu Cenowego oraz zasady prowizyjnego wynagrodzenia przysługującego Operatorowi w związku z Usługami, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu. 3. Korzystanie z Usług przez Użytkownika 3.1. Serwis umożliwia Użytkownikom podejmowanie działań związanych z zakupem nieruchomości z rynku pierwotnego w szczególności: a) zapoznawanie się z treścią Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie wraz z wynegocjowanymi przez Operatora Cenami, które mogą być objęte Rabatem Cenowym b) zapoznawanie się z informacjami z rynku nieruchomości c) zgłoszenie Operatorowi zainteresowania zakupem mieszkania lub lokalu w Inwestycji Dewelopera d) podejmowanie czynności przed zawarciem we własnym imieniu z Deweloperem umów sprzedaży nieruchomości (lokali mieszkalnych lub użytkowych) e) zamówienie odpłatnej usługi Odbioru Lokalu od Dewelopera f) zamówienie odpłatnej usługi wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego g) ustalenie z Deweloperem a także Notariuszem daty podpisania stosownej umowy, w przypadku gdy Użytkownik jest zainteresowany zawarciem z Deweloperem umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z treścią Ogłoszenia. 3.2. Użytkownik może bezpłatnie zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie, a po dokonaniu za pośrednictwem Serwisu wyboru Inwestycji, a w niej określonego lokalu i skorzystaniu z funkcji „Jestem zainteresowany” może również zgłosić Operatorowi zainteresowania zakupem mieszkania lub lokalu w Inwestycji Dewelopera. 3.3. Celem skorzystania z Usługi, o której mowa w pkt. 3.1. lit. c) Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane wskazane podczas Rejestracjipoprzez podanie imienia i nazwiska lub firmy Użytkownika i adresu miejsca zamieszkania lub prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi) Użytkownika, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail. 3.4. Po otrzymaniu przez Operatora zgłoszenia, o którym mówi pkt. 3.1. lit. c przedstawiciel Operatora skontaktuje się z Użytkownikiem na wskazany przez niego adres e-mail bądź numer telefonu w celu ustalenia zakresu dalszych działań związanych z procesem zakupu nieruchomości. 3.5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać uzgodnienia z Deweloperem, a także jeżeli będzie miał takie życzenia z Notariuszem dokładnej daty spotkania celem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uzgodnień tych Użytkownik może dokonać również za pośrednictwem przedstawiciela Operatora. 3.6. Do momentu podpisania przez Użytkownika umowy z Deweloperem w formie aktu notarialnego, na Użytkowniku nie będą ciążyły żadne zobowiązania względem Dewelopera. W szczególności Użytkownik po zgłoszeniu zainteresowania mieszkaniem lub lokalem, nie będzie zobowiązany do stawienia się na umówione spotkanie, a Deweloper nie może z tego tytułu pociągnąć go do jakiejkolwiek odpowiedzialności. 3.7. Na stronie Serwisu mogą znajdować się Ogłoszenia nie objęte Rabatem Cenowym. 3.8.Użytkownik po zawarciu umowy sprzedaży z Deweloperem może zamówić u Operatora odpłatną usługę odbioru lokalu od Dewelopera. Usługa może dotyczyć także mieszkania z rynku wtórnego, wówczas w cenie zawarta jest opinia dotycząca stanu technicznego instalacji oraz możliwych do wykonania zmian w aranżacji lokalu. Cena usługi wynosi: Typ lokalu Cena odbioru (zł brutto z 23% Vat) Mieszkanie do 60 m2 400,00 zł Mieszkanie od 60 m2 do 80 m2 500,00 zł Mieszkanie od 80 m2 do 120 m2 600,00 zł Mieszkanie do 60 m2 (rynek wtórny)* 600,00 zł Mieszkanie od 60 m2 do 120 m2 (rynek wtórny)* 800,00 zł Dom lub mieszkanie powyżej 120 m2 do uzgodnienia Lokal użytkowy do uzgodnienia 3.9. Usługę „Odbiór lokalu od dewelopera” Użytkownik może zamówić poprzez formularz kontaktowy w serwisie Grupa Zakupowa. 3.10. Płatność za usługę może być dokonana online za pośrednictwem Serwisu poprzez usługę PAYU bądź przelewem po otrzymaniu przez Użytkownika faktury VAT za wykonaną usługę. 3.11. Po wykonaniu usługi przez Operatora, Użytkownik zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w faktury VAT wnieść opłatę we wskazanej w niej wysokości. 3.12. Użytkownik będący osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej ma prawo odstąpić od umowy, na mocy której zleciła CentralSpace S.A. wykonanie usługi „Odbiór lokalu od dewelopera” w terminie 10 dni od dnia przyjęcia zlecenia przez Operatora. 3.13. Użytkownik może zamówić u Operatora odpłatną usługę wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Usługa może dotyczyć zarówno mieszkania z rynku pierwotnego jak i wtórnego. 3.14. Użytkownik będący osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej ma prawo odstąpić od umowy, na mocy której zamówił usługę wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego w terminie 10 dni od dnia przyjęcia zlecenia przez Operatora. 4. Korzystanie z Usług przez Dewelopera 4.1. Po dokonaniu Rejestracji Dewelopera oraz zawarciu Umowy Prowizyjnej, Deweloper może uaktualniać w Serwisie Ogłoszenia z wynegocjowanym uprzednio z Operatorem oraz wynikającym z Umowy Prowizyjnej Rabatem oraz prezentować je przez określony dla każdego typu Ogłoszenia czas i sposób, oraz zarządzać Ogłoszeniami. 4.2. Deweloper może zlecić Operatorowi zamieszczenie w imieniu własnym Dewelopera Ogłoszeń, o wskazanej przez Dewelopera treści. 4.3. Operator po podjęciu ustaleń, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej, oraz po dokonaniu Rejestracji Dewelopera w Serwisie, udostępnia Deweloperom poprzez korzystanie z Usług Serwisu środowisko techniczne umożliwiające umówienie się z Użytkownikiem na podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 3.5. 4.4. Umówienie spotkania, o którym mowa w pkt. 4.3. powyżej, nastąpi z wykorzystaniem poczty e-mail, za pośrednictwem której Deweloper potwierdzi zaproponowany przez Użytkownika termin spotkania. Deweloper zobowiązany jest stawić się na umówione spotkanie. 4.5. Informacja zamieszczona przez Dewelopera w Ogłoszeniu dotycząca dostępności nieruchomości oraz ich Ceny, wiąże Dewelopera. 4.6. Zasady wnoszenia przez Dewelopera opłat prowizyjnych za korzystanie przez niego z Usług, o których mowa w niniejszym pkt. 4, reguluje Umowa Prowizyjna. 5. Korzystanie z Usług przez Notariusza 5.1. Serwis umożliwia Notariuszom zamieszczanie w Serwisie informacji o prowadzonej przez nich kancelarii oraz kontakt z Użytkownikiem, celem dokonania w obecności Notariusza czynności faktycznych i prawnych w związku z zawarciem umowy, o której mowa w pkt. 3.1. i 3.2.Notariusz zobowiązany jest stawić się na umówione spotkanie. 5.2. Umówienie spotkania nastąpi z wykorzystaniem poczty elektronicznej, za pośrednictwem której Notariusz potwierdza zaproponowany uprzednio przez Użytkownika termin spotkania. 6. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych. 6.1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób, o których mowa w pkt. 7.2. jest Operator. Dane osobowe przekazane przez Klientów będą przetwarzane, w tym udostępniane, wyłącznie dla celów realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie, celów statystycznych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia Usług. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 6.2. Niedopuszczalne jest podawanie danych osobowych, w tym adresu e-mail, osób innych niż osoba/podmiot dokonująca/y rejestracji. 6.3. W celu skorzystania z Serwisu Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 7. Dodatkowe zasady korzystania z Serwisu 7.1. Bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie, Serwis umożliwia zapoznawanie się z zamieszczonymi w nim Ogłoszeniami, poradami dotyczącymi wyboru nieruchomości, aktualizowanymi informacjami o rynku nieruchomości, kalkulatorem zdolności kredytowej oraz kalkulatorem opłat związanych z zakupem nieruchomości. 7.2. Każdy z Klientów, bądź każda z osób, która nie dokonując rejestracji w Serwisie jako Użytkownik, Deweloper oraz Notariusz, która korzysta z Serwisu na zasadach opisanych w pkt. 7.1. powyżej, może dodatkowo bezpłatnie skorzystać z usługi „Przewodnik Zakupowy” polegającej na otrzymywaniu od Serwisu cyklicznych wiadomości e-mail z poradami, dotyczącymi wyboru mieszkania. W celu skorzystania z usługi, każda z wskazanych powyżej osób podaje za pośrednictwem Serwisu swoje imię, nazwisko, adres email oraz dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (fakultatywnie) i jest informowana, że administratorem danych osobowych jest CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach polegających na świadczeniu usług za pośrednictwem platformy internetowej Grupa Zakupowa w szczególności na oferowaniu nieruchomości według preferencji określonych przez Użytkownika, a także w calach archiwalnych i statystycznych, ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne dla skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem platformy Grupowe Zakupy. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdym czasie, a informacje dotyczące sposobu rezygnacji z usługi znajdują się w każdej wiadomości e-mail przesłanej przez Serwis w ramach usługi. 7.3. Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Klientów oraz inne osoby korzystające z Serwisu bez rejestracji jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym korzystaniem z usług Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. 7.4. Korzystanie z Serwisu jako Użytkownik, Notariusz oraz Deweloper wymaga dokonania Rejestracji odpowiednio jako Użytkownik, Notariusz i Deweloper. Łączenie Kont nie jest możliwe. 8. Reklamacja 8.1. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 3 i 7, po dokonaniu Rejestracji Użytkownika (jeżeli Rejestracja jest wymagana) a z usługi, o której mowa w pkt. 3.1 lit. c)., po zgłoszeniu zainteresowania mieszkaniem lub lokalem. 8.2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być składane przez Klientów oraz inne osoby korzystające z Serwisu w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu Usługi drogą elektroniczną w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. 8.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości. 8.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 8.5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta oraz inna osobę korzystającą z Serwisu swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Zasady Odpowiedzialności 9.1. Operator nie jest stroną jakichkolwiek z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Deweloperem, o których mowa w pkt. 3.1. Regulaminu. Nie ponosi też jakiejkolwiek odpowiedzialności za niestawienie się którejkolwiek ze stron tj. Użytkownika, Dewelopera oraz Notariusza na umówione za pośrednictwem Serwisu spotkanie. 9.2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w przypadku uznania iż czynności podejmowane przez Notariusza w Serwisie są sprzeczne z wiążącymi go zasadami etyki zawodowej lub normami powszechnie obowiązującego prawa, i w przypadku pociągnięcia go z tego tytułu do jakiejkolwiek odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz prawnej. 9.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Klientów oraz innych osób korzystających z Serwisu, a także inne łącza międzyoperatorskie. 9.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, wynikających z udostępniania loginu, hasła oraz innych danych koniecznych do uzyskania przez Klienta dostępu do Konta. 9.5. Ogłoszenia zamieszczane przez Deweloperów za pośrednictwem Serwisu, dotyczą nieruchomości znajdujących się na różnych stadiach budowy, w wielu przypadkach wyłączających możliwość szybkiego wprowadzenia się lub skorzystania z nieruchomości. 9.6. Deweloper zobowiązuje się zastosować/przyznać Rabat na podstawie okazanego przez Użytkownika Imiennego Certyfikatu, pod warunkiem dopełnienia przez Użytkowników wszystkich wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu. 9.7. Operator zobowiązuje się dbać o należyte funkcjonowanie Serwisu. 9.8. Operator dołoży wszelkich starań aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i będzie niezwłocznie usuwał wszelkie awarie aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. 9.9. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Operator zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Klienci zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail uprzednio udostępniony Operatorowi, oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu. 9.10. Operator uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta w przypadku naruszenia przez jego posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w terminie tygodnia od dnia doręczenia drugiego ostrzeżenia o naruszeniu postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku gdyby nieusunięcie Konta mogło skutkować nieodwracalnymi skutkami, niezwłocznie po podjęciu przez Operatora wiadomości o takim naruszeniu. 10. Wymagania techniczne 10.1 Aby korzystać z Serwisu Klient powinien: a) posiadać dostęp do Internetu, b) korzystać z przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej odpowiednika, c) system operacyjny: Windows XP SP3, d) Pamięć RAM: 2GB e) Częstotliwość procesora: 1,2GHz 11. Postanowienia końcowe 11.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania i udostępnienia ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, warunkiem dalszego korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta bądź inną osobę korzystającą z Serwisu nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Usługi zamówione przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 11.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i udostępnienia na stronie Serwisu. 11.3. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora w stosunku do Deweloperów oraz Notariuszy, oraz właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa względem Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu. 11.4. Korespondencję kierowaną do Operatora należy wysyłać na adres: CentralSpace S.A. ul. Banderii 4 lok 223, 01-164 Warszawa.