facebook_ico
twitter_ico

Kilka słów o księdze wieczystej

555

Z zakupem nieruchomości wiąże się nierozłącznie kwestia ksiąg wieczystych – odpis z księgi jest niezbędny to sporządzenia umowy notarialnej.

 

Czym jest księga wieczysta?

 

Jest to dokument przedstawiający stan prawny danej nieruchomości. Jest to pomocne do ustalenia komu przysługują jakie uprawnienia do nieruchomości oraz w jakim zakresie. Księga wieczysta występuje pod postacią zbioru dokumentów zawierających akty notarialne, a także inne dane, które potrzebne były, aby założyć poszczególne wpisy lub wprowadzić w nich zmiany. Mogą to być np. wypisy z rejestru gruntów i budynków, mapy, różnorakie zaświadczenia oraz kartoteki lokali. Księgi wieczyste występują obecnie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, co jest niewątpliwą zaletą w kwestii możliwości załatwienia odpisu z księgi nieruchomości, która położona jest np. w innej miejscowości.

 

Zasada, która ściśle wiąże się z powyższym tematem dotyczy rękojmi wiary. Dotyczy ona sytuacji, w której istnieje rozbieżność pomiędzy prawnym stanem nieruchomości zapisanym w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym. Wtedy zapisy widniejące w księdze wieczystej rozstrzygają ew. spór na korzyść osoby, która nabyła własność, bądź inne prawo rzeczowe od osoby wpisanej do księgi ( zgodnie z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

 

Odpisy z ksiąg wieczystych

 

Istnieje kilka rodzajów wypisów, jakie można uzyskać z księgi wieczystej. Po pierwsze warto wspomnieć o odpisie zwykłym – przedstawione są w nim informacje o stanie wpisów w księdze. Innymi słowy zawiera on jedynie aktualne dane dotyczące oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Dodatkowo w takim odpisie zawarte są również tzw. wzmianki, czyli informacje o wnioskach, jakie były złożone do danej księgi wieczystej, które nie zostały jeszcze rozpatrzone lub też zostały oddalone nieprawomocnym postanowieniem, a także informacje o umorzeniu postępowania, odrzuceniu wniosku, zarządzeniu zwrotu wniosku, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, wszczęciu postępowania z urzędu oraz kasacjach.

 

Innym typem odpisu jest odpis zupełny księgi wieczystej, który prezentuje nie tylko treść odpisu zwykłego, ale też wykreślone wpisy i wzmianki, które były ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej ( prowadzonej wcześniej w papierowej wersji) do momentu wprowadzenia księgi wieczystej do formy elektronicznej. Tym samym w odpisie zupełnym zawarte są zarówno aktualne dane, jak i informacje o dokonanych zmianach. Mówiąc o zmianach należy zatem rozumieć przez nie zmiany w systemie informatycznym w oznaczeniu nieruchomości, dane o poprzednich właścicielach, o wieczystych użytkownikach czy też osobach uprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, o ograniczeniach w rozporządzaniu oraz o ograniczonych prawach rzeczowych, jakie obciążają nieruchomość, a także o innych prawach i roszczeniach i o ustanowionych hipotekach.

 

Kolejny rodzaj odpisu z księgi wieczystej to zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej. Dokument ten zawiera dane o tym, że księga wieczysta o numerze wskazanym przez wnioskodawcę została zamknięta, w związku z czym nie można już dokonywać w niej wpisów oraz zamieszczać wzmianek.

 

Działy księgi wieczystej

 

W księdze wieczystej znajdują się cztery działy. W ramach działu I znajduje się oznaczenie nieruchomości, bądź spółdzielczego własnościowego prawa, a także wpisy praw związane z własnością. W zakres tego działu wchodzą dwie części.

 

Pierwsza część, oznaczana jako dział I- O, obejmuje dane, które służą do oznaczenia nieruchomości taki jak : położenie,  powierzchnia, czy też sposób użytkowania. Jeśli dana nieruchomość gruntowa zostaje oddana w użytkowanie wieczyste, to w dziale tym wskazane jest, że z użytkowaniem wieczystym wiąże się własność budynków albo innych urządzeń. Zamieszczany jest też ich stosowny opis.

 

Druga część oznaczana jest zaś jako dział I – Sp. Znajdują się w niej informacje dot. praw związanych z własnością nieruchomości, tj. prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Za prawa związane z własnością nieruchomości uznaje się: udział w nieruchomości wspólnej oraz służebność gruntową. Księga wieczysta prowadzona dla prawa spółdzielczego określa rodzaj prawa, a także właściwą spółdzielnię mieszkaniową. Jeśli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste, to w dziale tym wskazany jest termin, do którego zostało ustanowione owe użytkowanie, a także sposób korzystania z nieruchomości.

 

Podsumowując, informacje zawarte w dziale I księgi wieczystej mówią nam o tym, gdzie jest położona nieruchomość ( województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica), jak jest ona oznaczona ( tzn. jaki jest numer działki), z jakiego jest ona obrębu oraz jaki jest jej adres, powierzchnia lokalu, obszar działki, a także czy działka jest zabudowana – a jeśli tak – to ile budynków się na niej znajduje.

 

W dziale II księgi wieczystej zawarte są dane o właścicielu nieruchomości lub też o osobie uprawnionej do spółdzielczego własnościowego prawa, jak też do jej użytkowania wieczystego. Znajdują się tam informacje w zakresie: imienia, nazwiska właściciela, a także – jeśli nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli – określenie, jaką rozdzielone są udziały w nieruchomości.

 

III dział księgi wieczystej zawiera informacje o ciężarach i ograniczeniach, jakie dotyczą nieruchomości. Znaleźć można tu dane np. o: ograniczonym prawie rzeczowym ( służebność osobista i gruntowa, które obciążają daną nieruchomość i  możliwość jej użytkowania), prawach i roszczeniach osobistych ( np. prawie pierwokupu i odkupu, oddaniu nieruchomości w najem lub dzierżawę, roszczeniach wynikających z umowy przedwstępnej), a także o sposobie zarządzania nieruchomością oraz o ograniczeniach w rozporządzaniu nią, jakie wynikają z przepisów szczególnych ( m.in. wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego bądź egzekucji, ogłoszenie upadłości, zainicjowanie postępowania naprawczego). W ramach tego działu zawarte są zmiany praw, roszczenia, ciężary i ograniczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian pierwszeństwa, późniejszego łącznego obciążenia prawem innej nieruchomości, przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, a także przyłączenia się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji.

 

Dział IV księgi wieczystej zawiera natomiast wpisy dotyczące hipoteki, bądź hipotek, jakie zabezpieczają kredyt zaciągnięty przez właściciela nieruchomości.

 

Opłaty
Wypisy z ksiąg wieczystych są odpłatne. Wpis dot. własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego wiąże się z kosztem na poziomie ok. 200 zł, natomiast za wpis udziału w owym prawie pobierana jest część opłaty stałej, proporcjonalnej do wysokości udziału, jakkolwiek nie mniej jednak niż 100 zł. Założenie księgi wieczystej to koszt 60 zł, a za wykreślenie wpisu pobierana jest połowa opłaty. Odpis zwykły księgi wieczystej kosztuje 30 zł, natomiast odpis zupełny 60 zł. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej kosztuje zaś 10 zł.

Kategorie: allPorady Ekspertów

Zostaw komentarzPodobał Ci się ten wpis?

Nie przegap następnego! - zapisz się do newslettera.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli na naszej stronie nie znalazłeś interesujących Cię zagadnień napisz lub zadzwoń (+48) 511 270 706, a nasi eksperci rozwiążą twoje problemy.

Imie

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI